Obec Vetaty | okres Rakovnk | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Rakovnk > Vetaty

Obec Vetaty m potovn smrovac slo 27716.

Vetaty se nachz v okresu Rakovnk a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav


Na mapce vidte pesnou polohu obce Vetaty.

Rozdlen obce do st

Vetaty se dl do tchto st:
Vetaty - 27716
Pvory - 27716

V Vetaty mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BYICK - Pvory - 27716
EELICK - Vetaty - 27716
DOBROVSKHO - Vetaty - 27716
HAVLKOVA - Vetaty - 27716
HUSOVA - Vetaty - 27716
JIHO Z PODBRAD - Vetaty - 27716
K VINIKM - Pvory - 27716
KARLA IV. - Vetaty - 27716
KE STRNI - Pvory - 27716
KOMENSKHO - Vetaty - 27716
KOSTELECK - Vetaty - 27716
KRTK - Pvory - 27716
MLNICK - Pvory - 27716
MLNSK - Pvory - 27716
NA CHALOUPKCH - Pvory - 27716
NA NMST - Vetaty - 27716
NDRAN - Pvory - 27716
NEDOMICK - Vetaty - 27716
OHRADA - Vetaty - 27716
PALACKHO - Vetaty - 27716
PLUKOVNKA VECE - Vetaty - 27716
POD STRN - Vetaty - 27716
POD ULIKOU - Pvory - 27716
PEMYSLA ORE - Vetaty - 27716
RIEGROVA - Vetaty - 27716
SMETANOVA - Vetaty - 27716
T. G. MASARYKA - Vetaty - 27716
TYROVA - Vetaty - 27716
U KAPLIKY - Pvory - 27716
U NDRA - Vetaty - 27716
U PARKU - Vetaty - 27716
U SOKOLOVNY - Vetaty - 27716
U SOKOLOVNY - Pvory - 27716
U KOLY - Pvory - 27716
U TRATI - Vetaty - 27716
U TRATI - Pvory - 27716
V SEJT - Vetaty - 27716
VCLAVOVA - Vetaty - 27716
VE FAMILII - Pvory - 27716
VINICE - Vetaty - 27716
VRCHLICKHO - Vetaty - 27716
IKOVA - Vetaty - 27716
TOPlist