Obec Tebotov | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Tebotov

Obec Tebotov m potovn smrovac slo od 25226 do 25228.

Tebotov se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Tebotov.

Rozdlen obce do st

Tebotov se dl do tchto st:
Tebotov - 25226
Solopisky - 25228
Kala - 25228

V Tebotov mete narazit na ulice nsledujc ulice:

HLAVN - Tebotov - 25226
HOMOLKA - Tebotov - 25226
HOEJ - Tebotov - 25226
CHOTESK - Tebotov - 25226
K BEZINM - Tebotov - 25226
K BUDEKU - Tebotov - 25226
K MEJTKU - Tebotov - 25226
K TRANSFORMTORU - Tebotov - 25226
K TEOVCE - Tebotov - 25226
KE KOSTELU - Tebotov - 25226
KLIDN - Tebotov - 25226
KOLM - Tebotov - 25226
KRTK - Tebotov - 25226
NA POTOCE - Tebotov - 25226
NA UMAV - Tebotov - 25226
NA VINICI - Tebotov - 25226
NA VRKU - Tebotov - 25226
NA VYHLDCE - Tebotov - 25226
NA VSLUN - Tebotov - 25226
NAD RYBNKEM - Tebotov - 25226
NAD SADY - Tebotov - 25226
NAD VOZEM - Tebotov - 25226
POD NEMOCNIC - Tebotov - 25226
POD VS - Tebotov - 25226
SLEP - Tebotov - 25226
SLUNEN - Tebotov - 25226
SOUB̎N - Tebotov - 25226
SPORTOVN - Tebotov - 25226
KOLN - Tebotov - 25226
U HIT - Tebotov - 25226
U KOVRNY - Tebotov - 25226
U LESA - Tebotov - 25226
U LPY - Tebotov - 25226
U LOUE - Tebotov - 25226
U RYBNKA - Tebotov - 25226
U TVRZE - Tebotov - 25226
V CHATCH - Tebotov - 25226
V LESOPARKU - Tebotov - 25226
V POAD - Tebotov - 25226
V ZAHRADCH - Tebotov - 25226
V ZLES - Tebotov - 25226
V ZTI - Tebotov - 25226
KARLTEJNSK - Kala - 25228
KARLTEJNSK - Solopisky - 25228
KE KAPLICE - Solopisky - 25228
KE STROUZE - Solopisky - 25228
LESN - Solopisky - 25228
MAL STRANA - Solopisky - 25228
NA HRZI - Solopisky - 25228
NA STRI - Solopisky - 25228
P̊INKA - Solopisky - 25228
POLN - Solopisky - 25228
STRM - Solopisky - 25228
TEBOTOVSK - Solopisky - 25228
VELK STRANA - Solopisky - 25228
VONOKLASK - Solopisky - 25228
ZA STUDNKOU - Solopisky - 25228
TOPlist