Obec Ohrobec | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Ohrobec

Obec Ohrobec m potovn smrovac slo od 25245 do 25246.

Ohrobec se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Ohrobec.

Rozdlen obce do st

Ohrobec se dl do tchto st:
Ohrobec - 25245

V Ohrobec mete narazit na ulice nsledujc ulice:

AKTOV - Ohrobec - 25245
BEANSK - Ohrobec - 25245
BZOV - Ohrobec - 25245
DUHOV - Ohrobec - 25245
JABLOOV - Ohrobec - 25245
JAROVSK - Ohrobec - 25245
JIN - Ohrobec - 25245
K LESKU - Ohrobec - 25245
K VRANMU - Ohrobec - 25245
KROVSK - Ohrobec - 25245
KRTK - Ohrobec - 25245
LHOTECK - Ohrobec - 25245
LIBESK - Ohrobec - 25245
LIPOV - Ohrobec - 25245
LSKOV - Ohrobec - 25245
MERUKOV - Ohrobec - 25245
NA HEBENECH - Ohrobec - 25245
NA KONCI - Ohrobec - 25245
NA IROKM I - Ohrobec - 25245
NA IROKM II - Ohrobec - 25245
NA IROKM III - Ohrobec - 25245
NAD LESEM - Ohrobec - 25245
NAD VOZEM - Ohrobec - 25245
OBLOUKOV - Ohrobec - 25245
OHROBECK DOL - Ohrobec - 25245
OECHOV - Ohrobec - 25245
POLN - Ohrobec - 25245
PRB̎N - Ohrobec - 25245
PN - Ohrobec - 25245
SADOV - Ohrobec - 25245
SLUNEN - Ohrobec - 25245
SPOJOVAC - Ohrobec - 25245
EKOV - Ohrobec - 25245
PKOV - Ohrobec - 25245
UMAVSK - Ohrobec - 25245
TOPOLOV - Ohrobec - 25245
TRNKOV - Ohrobec - 25245
U PLANIN - Ohrobec - 25245
U RYBNK I - Ohrobec - 25245
U RYBNK II - Ohrobec - 25245
VOZ - Ohrobec - 25245
V BEZINCH - Ohrobec - 25245
V DOLCH - Ohrobec - 25245
V HRANICCH - Ohrobec - 25245
V SEDLITCH - Ohrobec - 25245
V ZAHRDKCH - Ohrobec - 25245
VIOV - Ohrobec - 25245
VESOV - Ohrobec - 25245
ZVOLSK - Ohrobec - 25245
TOPlist