Obec Nelahozeves | okres Mlnk | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Mlnk > Nelahozeves

Obec Nelahozeves m potovn smrovac slo 27751.

Nelahozeves se nachz v okresu Mlnk a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Nelahozeves.

Rozdlen obce do st

Nelahozeves se dl do tchto st:
Nelahozeves - 27751
Leany - 27751
Hlesebe 1.dl - 27751
Hlesebe 2.dl - 27751
Podhoany - 27751

V Nelahozeves mete narazit na ulice nsledujc ulice:

AKTOV - Leany - 27751
DOLN NVES - Leany - 27751
DVOKOVA STEZKA - Nelahozeves - 27751
HABROV - Leany - 27751
JAVOROV - Leany - 27751
JEABINOV - Leany - 27751
K JNU - Leany - 27751
KRALUPSK - Nelahozeves - 27751
KRALUPSK - Leany - 27751
LETECK - Nelahozeves - 27751
LIPOV - Leany - 27751
LOSOSNICE - Nelahozeves - 27751
LUICK - Leany - 27751
M. TURKA - Nelahozeves - 27751
MORAVSK - Nelahozeves - 27751
NA HITI - Nelahozeves - 27751
NA PALOUKU - Nelahozeves - 27751
NA SAMOT U LESA - Nelahozeves - 27751
NA SKLE - Nelahozeves - 27751
NA VINICI - Nelahozeves - 27751
NA VRKU - Leany - 27751
NAD BOROVIKAMI - Leany - 27751
NDRAN - Hlesebe 2.dl - 27751
NDRAN - Podhoany - 27751
NDRAN - Nelahozeves - 27751
NDRAN - Hlesebe 1.dl - 27751
NOV - Nelahozeves - 27751
POD HJEM - Leany - 27751
POD STRN - Nelahozeves - 27751
POD STRN - Hlesebe 1.dl - 27751
PN - Nelahozeves - 27751
PN - Hlesebe 1.dl - 27751
RَOV - Nelahozeves - 27751
KOLN - Nelahozeves - 27751
U DVORA - Leany - 27751
U KAPLIKY - Leany - 27751
U PODJEZDU - Hlesebe 1.dl - 27751
U PTZ - Nelahozeves - 27751
U TRATI - Nelahozeves - 27751
U LBKU - Hlesebe 1.dl - 27751
V CIHELNCH - Leany - 27751
V LIPSK - Leany - 27751
V LOUKCH - Nelahozeves - 27751
V LOUKCH - Leany - 27751
V ULICE - Hlesebe 2.dl - 27751
V ULICE - Podhoany - 27751
V VOZE - Leany - 27751
V ZVTIN - Nelahozeves - 27751
VELVARSK - Podhoany - 27751
VELVARSK - Hlesebe 1.dl - 27751
VELVARSK - Hlesebe 2.dl - 27751
VLTAVSK - Nelahozeves - 27751
ZAGAROLSK - Podhoany - 27751
ZAGAROLSK - Nelahozeves - 27751
ZAHRADN - Nelahozeves - 27751
TOPlist