Obec Kostelany | okres Krom | kraj Zlnsk

R > Zlnsk kraj > Krom > Kostelany

Obec Kostelany m potovn smrovac slo 76701.

Kostelany se nachz v okresu Krom a ten je soust Zlnsk kraje.

Zlnsk kraj m jet tyto okresy:
Zln
Vsetn
Uhersk Hradit


Na mapce vidte pesnou polohu obce Kostelany.

Rozdlen obce do st

Kostelany se dl do tchto st:
jezdsko - 76701
Lhotka - 76701
Kostelany - 76701

V Kostelany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist