Obec Jlovit | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Jlovit

Obec Jlovit m potovn smrovac slo 25202.

Jlovit se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Jlovit.

Rozdlen obce do st

Jlovit se dl do tchto st:
Jlovit - 25202

V Jlovit mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BAXOVA - Jlovit - 25202
BEZOV - Jlovit - 25202
CUKRK - Jlovit - 25202
DEVTHO KVTNA - Jlovit - 25202
FRANTIKA SMOLKA - Jlovit - 25202
HJENKA - Jlovit - 25202
HASISK - Jlovit - 25202
K DUBKU - Jlovit - 25202
K TRNOV - Jlovit - 25202
K VODRN - Jlovit - 25202
KLNECK - Jlovit - 25202
KRTK - Jlovit - 25202
LESN - Jlovit - 25202
LIPOV - Jlovit - 25202
LOMEN - Jlovit - 25202
NA BLATECH - Jlovit - 25202
NA HJENSKU - Jlovit - 25202
NA MOIDLECH - Jlovit - 25202
NA PLAZCH - Jlovit - 25202
NA ZVONICI - Jlovit - 25202
PODE ZDMI - Jlovit - 25202
POLN - Jlovit - 25202
PRASK - Jlovit - 25202
PRJEZDN - Jlovit - 25202
PJEZDN - Jlovit - 25202
SOUB̎N - Jlovit - 25202
STRNADY - Jlovit - 25202
TRNOV - Jlovit - 25202
U CIHELNY - Jlovit - 25202
U HIT - Jlovit - 25202
VENORSK - Jlovit - 25202
ZAHRADN - Jlovit - 25202
ZENKLOVA - Jlovit - 25202
TOPlist